Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon waarmee een overeenkomst voor deelname aan een cursus is gesloten;
cursist: de natuurlijke persoon die, door opdrachtgever gezonden of op eigen titel, feitelijk deelneemt aan de cursus;
cursus: de training, workshop, coachings- councelingsbijeenkomst of enige andere bijeenkomst en/of activiteit met als doel het overbrengen en/of het vergroten van kennis en/of vaardigheden van de cursist en/of het vergroten van de samenhang/-werking binnen de groep cursisten;
open cursus: Een op initiatief van Circulair Training en Advies  in het leven geroepen cursus met een specifiek thema, waarvoor deelnemers zich individueel kunnen inschrijven. De deelnemer geldt als opdrachtgever;
company-cursus: Een cursus door Circulair Training en Advies georganiseerd in opdracht van een opdrachtgever met een door opdrachtgever aangebracht thema ten behoeve van een door opdrachtgever aangedragen aantal cursisten. Voor de company-cursus wordt een offerte uitgebracht aan de opdrachtgever.
voorwaarden: de algemene voorwaarden van Circulair Training en Advies.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en overige transacties van en met Circulair Training en Advies. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Circulair Training en Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Lid 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Circulair Training en Advies en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,  waarbij geldt dat aan die nieuwe bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk met de originele bepaling overeenkomstige strekking toe moet komen, zodat op die nieuwe bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 3.  Overeenkomst voor deelname aan een open cursus
Inschrijving voor een door Circulair Training en Advies te organiseren open cursus kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, hetzij door telefonische aanmelding, hetzij door aanmelding per e-mail. De overeenkomst tussen partijen tot deelname aan een open cursus komt onder ontbindende voorwaarde tot stand op het moment dat Circulair Training en Advies de inschrijving schriftelijk bevestigt en wel vanaf het moment dat Circulair Training en Advies deze bevestiging per post, per fax dan wel per e-mail naar de opdrachtgever verzendt. De ontbindende voorwaarde in deze is indien voor de betreffende cursus het vastgesteld minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, danwel door annuleringen het aantal deelnemers zakt onder het vereiste minimum aantal, de overeenkomst voor alsdan als ontbonden geldt. De opdrachtgever voor wie de overeenkomst aldus wordt ontbonden, zal al hetgeen deze voor deelname heeft betaald, weer kostenloos terugontvangen.

Artikel 4. Opdracht via vertegenwoordiger
De opdrachtgever die als (middellijk) vertegenwoordiger van een andere partij met Circulair Training en Advies een overeenkomst tot deelname aan een open cursus of een overeenkomst voor een company-cursus aangaat, garandeert Circulair Training en Advies dat hij/zij volledig bevoegd is de overeenkomst voor zijn/haar principaal af te sluiten. Verder staat deze (middellijk) vertegenwoordiger naast zijn/haar opdrachtgever, in voor de betaling van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van de gesloten overeenkomst en hetgeen opdrachtgever verder verschuldigd mocht zijn uit hoofde van deze voorwaarden, alsmede voor de naleving van deze voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen van de cursus
Lid 1. De prijzen van de cursus die staan vermeld in een offerte, advertentie of mailing van Circulair Training en Advies zijn slechts bindend voor de specifieke cursus die uitdrukkelijk in haar offerte, advertentie of mailing staan opgenomen. Alle daarin vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijsstellingen in een offerte, advertentie of mailing van Circulair Training en Advies hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening.
Lid 2. Bij een company-cursus wordt in de offerte voor de cursusaccommodatie (zoals zaalhuur, lunch, snack, diner, overnachting e.d) uitsluitend een indicatieve (dus Circulair Training en Advies niet bindende) kostenraming opgenomen. Opdrachtgever is bij verlening van de opdracht te allen tijde de werkelijke kosten van de accommodatie verschuldigd.
Lid 3. Circulair Training en Advies is bij een in company cursus gerechtigd om ten volle de prijsstijgingen aan opdrachtgever door te berekenen welke zich voordoen vanaf het totstandkomen van de opdracht tot de afronding van de opdracht voor de door Circulair Training en Advies aan haar cursusleiders te betalen lonen en/of honoraria.

Artikel 6. Betaling
Lid 1. Na inschrijving voor een open cursus, hetzij het verstrekken van de opdracht voor een company-cursus, zendt Circulair Training en Advies de opdrachtgever een factuur voor deze opdracht. Bij een een company-cursus is Circulair Training en Advies gerechtigd opdrachtgever tevens een bedrag ter hoogte van de geraamde accommodatiekosten voor de hele cursus in rekening te brengen.
Lid 2. De betalingstermijn voor deze factuur loopt te allen tijde af op de veertiende dag na de factuurdatum.
Lid 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente aan Circulair Training en Advies verschuldigd, welk percentage vermeerderd wordt met 2%. Daarnaast is opdrachtgever aan Circulair Training en Advies aanmaningskosten verschuldigd ter hoogte van 3% van het totale factuurbedrag, met een minimum van e 15,00 per factuur, excl. BTW.
Lid 4. Wanneer de voormelde aanmaning niet tot (volledige) voldoening leidt van het verschuldigde, dan is opdrachtgever voor de voortgezette buitengerechtelijke incassowerkzaamheden aan Circulair Training en Advies verschuldigd een bedrag van minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit bedrag te vermeerderen met BTW, met als minimum een bedrag van e 125,00 excl. BTW.
Lid 5. Als opdrachtgever het verschuldigde in termijnen mag betalen, is Circulair Training en Advies ondanks deze overeengekomen betalingscondities ten alle tijden gerechtigd eerdere betaling van de cursusgelden te verlangen, met name indien die betalingsregeling niet nagekomen wordt of aan Circulair Training en Advies omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever bestaande en/of toekomstige betalingsverplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. Opdrachtgever zal in voorkomend geval een nieuwe factuur toegezonden worden.

Artikel 7. Opschorting, uitsluiting deelname
Lid 1. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de factuur door opdrachtgever, is Circulair Training en Advies gerechtigd de uitvoering van de hele cursus op te schorten danwel bij een reeds van start gegane cursus, de cursist voor de duur dat de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, de deelname aan de cursus te ontzeggen. Ontzegging van deelname aan de cursus door Circulair Training en Advies is eveneens toegestaan in het geval de cursist het goede verloop van de cursus zodanig verstoort dat medecursisten en/of cursusleiders hiervan hinder ondervinden. Circulair Training en Advies is zelfs gerechtigd een cursist definitief uit te sluiten van deelname aan de (rest) van de cursus. Definitieve uitsluiting bij ordeverstoring is eerst aan de orde als de cursist, na behoorlijk te zijn gewaarschuwd, toch volhardt in het ordeverstorend gedrag.
Lid 2. Opschorting van de uitvoering danwel ontzegging van deelname aan een cursus ingevolge lid 1 van deze bepaling, bevrijdt opdrachtgever in geen enkel opzicht van haar contractuele verplichtingen ten opzichte van Circulair Training en Advies en zal dus niet leiden tot restitutie van reeds betaalde cursusgelden of korting op de overeengekomen contractssom. Opschorting en/of uitsluiting uit hoofde van lid 1 van deze bepaling leidt evenmin tot een verplichting voor Circulair Training en Advies om de dagdelen die de opdrachtgever/cursist daardoor is misgelopen, in te halen; voor ieder dagdeel dat de cursist ingevolge de opschorting danwel uitsluiting mist, geldt dat Circulair Training en Advies aan haar contractuele verplichting jegens opdrachtgever heeft voldaan.
Lid 3.  Opschorting danwel uitsluiting als voormeld zal evenmin leiden tot enige schadeplichtigheid van Circulair Training en Advies.
Lid 4. Het voorgaande laat onverlet alle overige bevoegdheden en aanspraken die volgens de wet aan Circulair Training en Advies toekomen indien opdrachtgever diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 8. Annulering van de opdracht
Lid 1. Annulering is voor opdrachtgever uitsluitend mogelijk bij een overeenkomst voor een open cursus. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien de verzending van een annuleringsbericht niet per aangetekende post geschiedt, geldt dat het risico voor het niet aankomen van dit bericht bij Circulair Training en Advies, ligt bij de opdrachtgever.
Lid 2. Vindt annulering plaats tot 6 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, dan is de ingeschreven deelnemer een eenmalig bedrag verschuldigd van € 25,00, excl BTW. Reeds betaald cursusgeld, zal na verrekening van het voormelde bedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever;
Lid 3. Vindt annulering plaats tussen de 6 & 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, dan is de ingeschreven deelnemer een bedrag ter hoogte van 50% van het verschuldigde cursusgeld, welk bedrag vermeerderd wordt met BTW. Reeds betaald cursusgeld, zal na verrekening van het voormelde bedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever;
Lid 4. Vindt annulering plaats tussen de 4 & 0 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, dan is de ingeschreven deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 9. Verhindering van de cursist
Indien een cursist verhinderd is voor deelname aan de cursus, is vervanging door een andere cursist eerst mogelijk na voorafgaand overleg met Circulair Training en Advies. Vervanging wordt toegestaan, tenzij dit uit de aard van de cursus zelf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een individuele coachingsbijeenkomst of een reeds van start gegane groepstraining waarbij deelname van een nieuwe cursist naar het oordeel van Circulair Training en Advies een te grote inbreuk oplevert op het verdere verloop van de cursus.

Artikel 10. Overmacht
Circulair Training & Advies B.V. verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht trainingen om voor haar gegronde redenen te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen aan de deelnemer en/of diens werkgever. Indien door ziekte van een docent een training op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Circulair Training & Advies B.V. zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever trachten te komen tot vervangende data.

Artikel 11.  Wijziging van de overeenkomst
Lid 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Lid 2. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil wijzigen en/of aanvullen, dan kan het tijdstip van aanvang/voltooiing van de opdracht wijzigen. Circulair Training en Advies zal nimmer gehouden zijn mee te werken aan een verzoek van opdrachtgever dat leidt tot een zodanige verschuiving van de opdracht, dat Circulair Training en Advies haar contractuele verplichtingen jegens andere opdrachtgevers niet na kan komen. Evenmin is zij gehouden te bewilligen in een verzochte wijziging/aanvulling, indien zij daadoor inbreuk moet maken op reeds gedane vakantietoezeggingen van (het door) haar (ingeleende) personeel.  Dit betekent niet dat Circulair Training en Advies niet haar uiterste best zal doen om de opdrachtgever zo veel mogelijk tegemoet te komen.
Lid 3. Indien de wijziging van de opdracht wordt overeengekomen en die wijziging leidt tot een kwantitatieve en/of kwalitatieve verzwaring van de opdracht, dan is opdrachtgever naast de reeds overeengekomen prijs voor de cursus, het uit de overeengekomen wijziging voortvloeiende meerwerk verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Lid 1.Circulair Training en Advies sluit bij dezen haar aansprakelijkheid uit voor enige schade (direct en/of indirect)  die veroorzaakt is door, of indirect verband houdt met deelname aan een cursus van Circulair Training en Advies, tenzij aan Circulair Training en Advies opzet en/of grove schuld kan worden verweten. Circulair Training en Advies sluit met name  met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijkheid uit voor (de gevolgen van) een zich tijdens (of na) de deelname aan de cursus bij de cursist voordoende verstoring van de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en sluit zij haar aansprakelijkheid uit voor fysiek letsel bij de cursist, bijvoorbeeld bij de deelname aan enig fysiek onderdeel.
Lid 2. Behoudens opzet of grove schuld van Circulair Training en Advies, is deze niet aansprakelijk voor schade aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever is verplicht zelf een back-up en/of afschriften van het materiaal te behouden en verzekerd te houden.
Lid 3. Indien komt vast te staan dat Circulair Training en Advies aansprakelijk is vanwege enige schade voor de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht, dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht, is aangenomen, danwel is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder enige aansprakelijkheidsverzekering van Circulair Training en Advies wordt uitbetaald.
Lid 4. De opdrachtgever verplicht zich bij dezen om de door hem/haar gezonden deelnemers te wijzen op de in deze bepaling opgenomen aansprakelijkheidsuitsluiting en –beperking en vrijwaart in deze, behoudens grove schuld danwel opzet van Circulair Training en Advies, Circulair Training en Advies voor alle schadeclaims van de door die opdrachtgever gezonden deelnemers aan de cursus.
Lid 5. Indien Circulair Training en Advies door een door opdrachtgever aangedragen deelnemer in of buiten rechte wordt aangesproken op vergoeding van een schade geleden ten gevolge van de deelname aan een cursus, is opdrachtgever aan Circulair Training en Advies verschuldigd al de kosten die zij maakt ter afwering van de vordering van de deelnemer. Voorts is opdrachtgever aan Circulair Training en Advies verschuldigd al hetgeen waartoe zij uit hoofde van enige procedure (voorlopige voorziening en/of bodemzaak) mocht worden veroordeeld. Opdrachtgever zal dan na binnen een week na betekening aan hem/haar van de executoriale titel aan Circulair Training en Advies al hetgeen vergoeden dat uitgever ingevolge die titel moet voldoen, een en ander tenminste vermeerderd met de bijkomende executiekosten ten laste van Circulair Training en Advies. Als Circulair Training en Advies de opdrachtgever in vrijwaring dagvaardt, zal de opdrachtgever zich daartegen niet verzetten en alle kosten gemoeid met het vrijwaringsincident en de daarop volgende procedure, alsmede die van de hoofdzaak tegen Circulair Training en Advies, voor zijn/haar rekening nemen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
Circulair Training en Advies behoudt alle auteursrechten en rechten van intellectuele en industriële eigendom die betrekking hebben op de door Circulair Training en Advies geleverde diensten, verschafte lesmaterialen en/of hulpmiddelen, hierna te noemen 'het trainingsmateriaal'. Het is opdrachtgever verboden enig door Circulair Training en Advies verschaft trainingsmateriaal te  vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven of op enige wijze (ten eigen bate) te benutten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overtreding van dit verbod, verbeurt opdrachtgever per overtreding een direct door Circulair Training en Advies opeisbare boete van e 2.500,00. Opdrachtgever blijft voor het overige nog steeds aansprakelijk voor de schade die Circulair Training en Advies lijdt dan wel zal lijden door deze overtreding van opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding
Lid 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Lid 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Circulair Training en Advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Circulair Training en Advies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Circulair Training en Advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Klachtenprocedure
In geval van klachten beschikt Circulair Training en Advies over een klachtenreglement.