Diensten

De Thema’s die Circulair in haar dienstverlening voert brengen de door u gewenste /noodzakelijke veranderingen op gang en houden deze in beweging. Veranderingen / professionalisering binnen de organisatie als geheel, binnen afdelingen, bij groepen mensen / teams of op individueel niveau. Maatwerktrainingen, groeps- en individuele coaching en cultuuradviestrajecten, daarvoor schakelt u ons in. U kunt ook bij ons terecht voor een deskundige metaprofielanalyse op groepsniveau of individueel niveau. Altijd geldt dat we niet zomaar een product 'van de plank' pakken, dat u ons niet inschakelt voor een standaardtraining, is duidelijk, u wilt immers maatwerk, dat maatwerk leveren wij. Veel andere trainingsinstanties roepen het, Circulair doet het: we stemmen onze dienstverlening volledig af op uw situatie. 

Waarmee kunnen we u van dienst zijn? 

 

Training en coaching

Training en coaching op onder andere de competenties die in uw organisatie voor de professionele basis zorgen. Training en coaching op de beoogde groei van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Praktijkgerichtheid, dat staat centraal in de trainingen en coachingstrajecten van Circulair. De onderbouwing van de training staat in dienst van de praktijk. Circulair gaat verder dan kennisoverdracht en het geven van instructies. Door in te spelen op praktijkervaringen en (veel) aandacht te besteden aan de interactie met en onder de deelnemers, starten we een proces van zelfherkenning, zelferkenning en zelfsturing. Een proces dat tot baanbrekende resultaten leidt.

Begripvol, kritisch en direct

Onze trainers / coaches brengen mensen bij hun eigen kwaliteiten bij groeikansen. We stellen u en/of uw medewerkers in staat doelen te bereiken, daar waar nodig te veranderen in hun professionele performance. 

Organisatie-advies

Staat uw organisatie voor een ingrijpende verandering? Of is het belangrijk dat er meer draagvlak, commitment en verantwoordelijkheid ontstaat om ( nieuwe ) organisatiedoelen te bereiken? Neem dan contact op met Circulair voor een weloverwogen organisatieadvies waaruit resultaatgerichte training, coaching en begeleiding kan ontstaan. Voor een ontwikkeltraject dat naadloos aansluit op de cultuur, corebusiness en doelstellingen van uw organisatie. 

Open en eerlijk

Onze aanpak is altijd gebaseerd op vertrouwen en de wil om te investeren in de relatie. Een ontwikkeltraject valt of staat met openheid en eerlijkheid. Dat mag en kunt U van ons verwachten. Zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwen zijn absolute voorwaarden voor succes. U bent het vast met ons eens dat het langetermijneffect centraal moet staan. Circulair biedt u die duurzame kwaliteit, dankzij onze onderscheidende, bewezen werkwijze, we staan niet zomaar al 23 jaar in de markt.

Individuele doelen en organisatiedoelen

Elk traject begint met een zorgvuldig samengesteld plan van aanpak, waarin we alle doelstellingen, wensen, behoeften en mogelijkheden binnen uw organisatie in kaart brengen. Cruciaal daarbij – en tijdens het complete traject – is het koppelen van individuele doelen en de doelen van de organisatie als geheel: het samenbrengen van individu en organisatie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent én neemt, ook als we daarvoor de directheid in moeten en de confrontatie op moeten zoeken. Het is een diepte-investering die we graag doen, zodat we uw doelstellingen mede kunnen verwezenlijken.

KanSWerk: Werken met de doelgroep in het kader van de participatiewet

Voor o.a. SW bedrijven en gemeenten, werkbedrijven trainen wij de medewerkers in "omgaan, leiding geven, begeleiden met, aan en van de doelgroep". De praktijk wijst uit dat dit een doelgroep is die voor vele medewerkers moeilijk bereikbaar is. Vanuit onze expertise wij zijn gespecialiseerd zijn in het traject KanSWerk. Dit is een traject voor langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, WWB uitkeringsgerechtigden, ook wel "de nieuwe doelgroep van de SW" genoemd hebben wij een training / begeleidngsprogramma ontwikkelt die de medewerkers leert professioneel met deze doelgroep om te gaan. 

Het trainingstraject "omgaan met de doelgroep" is bedoeld om de medewerkers op een praktijkgerichte wijze mee te nemen in het (nog) beter leren omgaan met gedrag en houdingsaspecten die ze vanuit de instromende doelgroepen tegen komen en nog gaan tegen komen.

Het gaat in de trainingen dan ook niet specifiek over theoretische onderliggende ideeën maar om de zaken die de mensen in de praktijk tegen komen in het leidinggeven aan mensen die op het niveau van gedrag en houding niet (altijd) beantwoorden aan hetgeen verwacht mag en kan worden van werknemers. Concrete handvatten en tips om adequater op diverse voorkomende zaken te reageren, of er op vooruit te lopen zodat mogelijke problemen voorkomen kunnen worden.

Het gaat in de training om communiceren, het waar mogelijk verbeteren van eigen houding en gedrag in relatie tot het omgaan met de doelgroepen, om professioneel handelen te verbeteren in het omgaan met weerstanden, omgaan met onbetrouwbaar gedrag, omgaan met conflictsituaties, omgaan met psychisch onaangepast gedrag. Vooral gaat het om duidelijkheid en structuur aan te brengen in verwachtingen die er zijn te aanzien van inzet en voortgang in het kader van het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid door mensen uit de doelgroepen.

In de training wordt voornamelijk gewerkt met voorbeelden uit de praktijk van de mensen die de training volgen. Door het vanuit hun eigen praktijk te benaderen krijgt de training een hoog realiteitsgehalte. Kunnen ze de inzichten en de tips en tools die de training levert de volgende dag in de praktijk brengen en op deze manier nog meer leren van de succeservaringen die professionele groei kan brengen, omdat de praktijk de antwoorden laat ervaren die in de trainingen zijn besproken.

Leidinggevenden / teamleiders

Daarop volgend hebben wij ook een specifieke training ontwikkelt voor de leidinggevende/teamleiders die de medewerkers aansturen die direct met de doelgroep werken.. Basaal is het van belang dat de leidinggevenden / teamleiders praktisch inhoud kunnen geven aan doelgericht en resultaatgericht beïnvloeden van de medewerkers die met de nieuwe doelgroep aan de slag gaan. Praktisch inhoud geven betekent in deze dat ze zelfoplossend vermogen kunnen bevorderen, zelfstandigheid kunnen vergroten, een lerende omgeving kunnen scheppen waaraan de begeleiders hun ontwikkeling kunnen blijven voeden, een voorbeeld zijn en blijven in de aanpak van de dagelijkse vragen die er liggen en komen op het begeleiden van een doelgroep die niet alledaags genoemd kan worden. Kanswerk uitgebreid

Mediation

Bemiddeling bij conflicten

Krijgt u te maken met een conflict? Tussen u en een medewerker, een organisatie of een andere partij? Dan is mediation door Circulair een ideaal alternatief voor een dure en langslepende gerechtelijk procedure. De voordelen zijn overduidelijk. Een mediationtraject is korter, kent relatief lage kosten en leidt meestal tot een duurzame oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

Korter, goedkoper en acceptabeler

Als mediator doet Circulair geen uitspraak. Het is onze taak om u en de andere partij door zorgvuldige onderhandelingen dichter bij elkaar te brengen. We gaan neutraal en met respect voor alle standpunten te werk, om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Die bekrachtigen we in een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst. Zo helpen we het conflict op een waardige manier uit de wereld, zonder dat u er een vervelende nasmaak aan overhoudt.

Hebt u een conflict en wilt u weten tot welke oplossing mediation door Circulair kan leiden? Neem dan contact op met Barbara Dirven 0486-416293

Metaprofielanalyse

Meten van uw denkstijl

Metaprofielanalyse (MPA) is een veelgebruikt instrument bij al onze diensten. Het is een bewezen methode om uw denkstijlen te meten. Uw manier van denken bepaalt immers in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Circulair is MPA-gecertificeerd. Tijdens de analyse leggen we verschillende vragen en keuzes aan u voor. Aan de hand daarvan zoeken we naar patronen in de wijze waarop u denkt. 'Denken' moet u daarbij opvatten als het geheel van gedachten, gevoelens en waarneming. Uw denkstijl werkt als een soort filter; het bepaalt wat u opvalt, wat u ontgaat en hoe u in een bepaalde situatie handelt. En juist daarin zit de toegevoegde waarde van de Metaprofielanalyse.

Inzet van de Metaprofielanalyse

De Metaprofielanalyse biedt bruikbare handvatten voor tal van doeleinden. Voor het verbeteren van communicatie of het veranderen van de cultuur binnen groepen, teams, afdelingen en organisaties bijvoorbeeld. Maar ook om bij coaching te begrijpen waarom mensen in bepaalde situaties vastlopen of juist excelleren. De Metaprofielanalyse helpt ook om werk- en leerprocessen nauwkeurig af te stemmen op de doelgroep. En om vooraf een realistische inschatting te maken of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

Voorbeelden waarbij de Metaprofielanalyse onder andere bij gebruikt kan worden zijn de juiste persoon op de juiste plaats krijgen, effectieve teams samenstellen, communicatie in teams verbeteren, conflicten in teams oplossen of bijvoorbeeld persoonlijke kwaliteiten optimaal benutten en uitbouwen.

Wilt u meer informatie over de Metaprofielanalyse? Of weten wat de meerwaarde van deze analyse voor uw organisatie is? Neem dan contact op met een van onze medewerkers! 0486-416 293

  • Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding
  • Training weerbaarheid
  • Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag
  • Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)